Idź prostą drogą
przez zawiłe podatki...
Kilka porad
Strona główna  >   Obsługa działalności  >  Kilka porad

Jest pomysł – będzie firma.

Jak zacząć?

Na samym początku należy dokonać wyboru formy prawnej prowadzonej działalności.

Osoby podejmujące działalność mają możliwość wyboru spośród następujących form organizacyjnych:

 • osoba fizyczna – przedsiębiorca (obejmuje też samozatrudnienie)

 • spółka cywilna

Jako osobowe spółki handlowe:

 • spółka jawna

 • spółka partnerska

 • spółka komandytowa

 • spółka komandytowo-akcyjna

 lub kapitałowe spółki handlowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • spółka akcyjna

oraz:

 • spółka europejska

 • organizacje non-profit

 • stowarzyszenia i fundacje.

Wybór konkretnej formy prawnej zależy od decyzji osoby podejmującej działalność gospodarczą.

Do najważniejszych kryteriów uwzględnianych przy tym wyborze należą:

- wymagania dotyczące minimalnej kwoty kapitału potrzebnej do uruchomienia podmiotu gospodarczego,

- sposób rejestracji podmiotu gospodarczego

- wymagania co do formy aktu założycielskiego,

- odpowiedzialność osób prowadzących działalność gospodarczą za zobowiązania podmiotu gospodarczego,

- wymagania odnośnie form opodatkowania.

Najszybciej i najtaniej można założyć przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną.

Koszt uruchomienia osobowej lub kapitałowej spółki handlowej jest trudny do oszacowania, gdyż niezbędny jest jeszcze kapitał zakładowy.

Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną albo w spółce cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę.

Organem ewidencyjnym jest Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla siedziby (a nie miejsca zamieszkania) podmiotu gospodarczego.

W przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników musi uzyskać indywidualny wpis. Zakładając spółkę cywilną należy zawrzeć umowę pomiędzy wspólnikami, od której opłaca się podatek od czynności cywilno-prawnych. Wysokość podatku zależy od wartości kapitału wniesionego do spółki.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest złożenie wniosku (formularza) lub zwykłego pisma zawierającego wszystkie niezbędne informacje:

 • oznaczenie przedsiębiorcy – nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy

 • miejsce zamieszkania oraz adres przedsiębiorcy, a jeżeli nie są tożsame, wskazanie siedziby stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej

 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć:

 • wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON,

 • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP

 • ewentualnie VAT-R.

Urząd rejestrujący przekaże zgłoszenia do właściwego urzędu statystycznego i urzędu skarbowego.


Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w KRS.

Dodatkowe informacje
podatki
Kontakt
Biuro Rachunkowe Doradców Podatkowych "Alfa" s.c. Dorota Łabno, Anna Markowicz
ul. Krakowska 1/9
33-100 Tarnów
tel. 14 621 12 20
fax. 14 630 02 38
Doradca Dorota Łabno
Doradca Anna Markowicz
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia